Productivity/Graphics/Other

cuneiform: OCR System

IInfo.png projhp.png wikart.png
(auf gut Glück) (meist engl.) (falls vorhanden)

Zusammenfassung (meist engl.)
Cuneiform is an multi-language OCR system originally developed and open sourced by Cognitive Technologies. Cuneiform was originally a Windows program, which was ported to Linux by Jussi Pakkanen. Supported languages: eng ger fra rus swe spa ita ruseng ukr srp hrv pol dan por dut cze rum hun bul slo lav lit est tur.
Installieren: cuneiform.jpg Status: cuneiform.png Umfang:20.51 MiB

Paket enthält Anwendung:

cuneiform IInfo.png