Productivity/Networking/Web/Utilities

namazu-cgi: A CGI interface for Namazu

IInfo.png projhp.png wikart.png
(auf gut Glück) (meist engl.) (falls vorhanden)

Zusammenfassung (meist engl.)
a CGI interface for Namazu Authors: -------- Satoru Takabayashi <satoru@namazu.org> knok@daionet.gr.jp (NOKUBI Takatsugu) Yukinori MAEDA <yuki@myu.org> Ken-ichi Hirose <kenzo-@tama.or.jp> masao@ulis.ac.jp (Masao Takaku) Ryuji Abe <raeva@t3.rim.or.jp> Hajime BABA <baba@kusastro.kyoto-u.ac.jp> KOSEKI Yoshinori <kose@wizard.tamra.co.jp> Rei FURUKAWA <furukawa@tcp-ip.or.jp> Makoto Fujiwara <makoto@ki.nu> Kenji Suzuki <kenji@po.ganseki.ne.jp> MIYOSHI Masanori <miyoshi@ask.ne.jp> Hideyuki SHIRAI <shirai@rdmg.mgcs.mei.co.jp> Jose Juan Zapater Vera <compi@arrakis.es> Yoshinori TAKESAKO <takesako@robotics.im.hiroshima-cu.ac.jp> SATOH Fumiyasu <fumiya@samba.gr.jp>
Installieren: namazu-cgi.jpg Status: namazu-cgi.png Umfang:28 KiB