System/GUI/KDE

ksshaskpass: KDE 4 version of ssh-askpass

IInfo.png projhp.png wikart.png
(auf gut Glück) (meist engl.) (falls vorhanden)

Zusammenfassung (meist engl.)
A KDE 4 version of ssh-askpass with KWallet support.
Installieren: ksshaskpass.jpg Status: ksshaskpass.png Umfang:9 KiB